What does abnormal flight mean

Translation of "anormalną" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Zauważamy abnormalną aktywność, kanibalizm, psychotyczne zachowania.
Chyba, że ​​jego ciało ma abnormalną zdolność przewodzenia.
Rozumiem, że jesteś trochę anormalny i masz trochę abnormalną pracę.
Dostał w tył karku, dokładniej w abnormalną narośl nerwów, chronioną przez przyzwojaka.
More precisely, an abnormal growth of the nerves caused by a glomus tumor.
Nasze badania nad moją abnormalną długowiecznością zaprowadziły nas dopiero do obecnego Punktu.
With our exploration of mine abnormal We have only come a limited lifespan.
"lot akrobacyjny" oznacza celowy manewr obejmujący nagłą zmianę pozycji przestrzennej statku powietrznego, abnormalną pozycję przestrzenną statku powietrznego lub anormalne jego przyspieszenie, które nie jest niezbędne do wykonywania normalnego lotu ani w procesie szkolenia do celów wydania licencji lub uprawnień innych niż uprawnienia akrobacy;
"Aerobatics" means a deliberate maneuver in the form of an abrupt change in the attitude of an aircraft, an abnormal attitude or abnormal acceleration that is not necessary for normal flight or for instruction for licenses or ratings other than aerobatic rating;
Będzie regulował abnormalną arytmię, żebyś nie miała już napadów.

further results

Drobnoustrojowa populacja w dwukropku jest ważnym źródłem wiele istotni chemiczni czynniki które prowadnikowy normalna lub abnormalny metabolizm.
The microbial population in the colon is a major source of many essential chemical factors that normal or abnormal Driving metabolism.
Każda przestrzeń doskonale normalna jest całkowicie normalna.
Ludzie z IQ poza wykresem zazwyczaj są abnormalni.
W tym zakresie Komisja wykorzystała skonstruowaną wartość normalną.
In these cases the Commission used the calculated one Normal value.
Normalna kwota wyniesie prawdopodobnie mniej niż 60%.
The normal Amount is likely less than 60%.
Wartość normalną Konstruowano na podstawie kosztów produkcji danego producenta eksportującego.
The Normal value was calculated based on the manufacturing costs of the exporting manufacturer concerned.
Wartość normalna dla pozostałych rodzajów została skonstruowana.
For the other product types, the Normal value calculated.
Komisja ustaliła wartość normalną na podstawie sprzedaży krajowej na rzecz niepowiązanych klientów producenta kanadyjskiego.
The Commission determined the Normal value based on the Canadian manufacturer's domestic sales to independent customers.
Następnie określono wartość normalną według tych scenariuszy.
The Normal value was then determined on the basis of these scenarios.
We wnioskach oszacowano wartość normalną na podstawie cen krajowych.
In the motions were those Normal values has been estimated based on domestic prices.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 2689. Exactly: 10. Elapsed time: 120 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.