What do you think of Tutankhamun's curse

Translation of "Tutenchamun" in Polish

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
I don't care if that's bigger than king Tutankhamun is.
Nawet jeśli to jest większe od króla Does.

further results

Herbert Winlock found a faience cup with me Tutankhamun Coronation name engraved.
Winlock znalazł fajansowy kubek z imieniem koronnym Tutankhamona.
2,000 years before the reign of Tutankhamun.
A 12 year old boy ... named Tutankhamun.
It is part of an inscription which is written in Tutankhamuns Grave was found.
So how is Tutankhamuns Mug landed here?
And they said it is tantamount to finding a jet plane in the king's burial chamber Tutankhamun.
Właściwie, to powiedzieli, że to było równoznaczne ze znalezieniem samolotu w grobowcu Króla Tuta.
As Tutankhamun unearthed, everyone made such a big deal of pharaoh's curse.
Tutankhamun - his grave and the treasures.
This was also confirmed by the burial chamber of Tutankhamun maintained until it was found.
I believe, Tutankhamun brought his cup down into the valley himself.
From the maze to Tutankhamun In Kokořínsko, however, you will not only find architectural monuments, but above all a wonderful natural landscape that is made to be discovered.
Labirynt prowadzący aż do Tutenchamona Okolice zamku Kokořín to nie tylko region pełen zabytków architektonicznych, ale jest to przede wszystkim region o wspaniałej naturalnej scenerii, niczym stworzonej do dokonywania odkryć.
So, some things are impossible to believe, but still, the curse of Tutankhamun-Grabes for example, or the reality of Dracula, and Vlad the Impaler ...
Słuchajcie, w niektóre rzeczy trudno uwierzyć, na przykład w klątwę Tutenchamona lub istnienie Drakuli i Włada Palownika.
Being in Cairo you can not have about visiting the local museum that exhibits the ancient monuments of Egyptian art and artifacts from the famous Tutankhamun The grave contains forgotten.
Będąc w Kairze, nie można zapomnieć o wizycie w tamtejszym muzeum, w którym znajdują się ekspozycje starożytnych zabytków sztuki egipskiej oraz przedmioty pochodzące ze słynnegoy pochodzące ze słynnegoy grobowca Tutenchamona.
"Sources close to the excavation site report that Lord Carnarvon, whose fortune is funding the excavation, intends to Tutankhamuns Transport the mummy back to the UK and have it on display in the British Museum! "
"Źródła zbliżone do wykopalisk donoszą, że Lord Carnarvon, sponsor wykopalisk, zamierza przewieźć mummy Tutankhamona do Anglii i wystawić na widok publiczny w British Museum "!
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 26. Exactly: 2. Elapsed time: 87 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.