What does the expression Augur mean well?

Translation of "de bun augur" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Aceasta este de bun augur pentru cooperarea sporită de care from avea parte odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
It is a good sign for the enhanced cooperation that we will see once the Lisbon Treaty comes into force.
Sunt încântată că recentul nostru apel din Declaraţia nr. 71/2009 a survenit într-un moment oportun al activităţii Comisiei, care, sper, va fi de bun augur pentru transpunerea sa rapidă şi sigură.
I am pleased that our request, contained in Written Declaration No 71/2009, was tabled at an opportune moment in the Commission's efforts, which I hope will be one good sign for their quick and reliable implementation.
Consider, de asemenea, că profesionalismul domniei sale este de bun augur, dacă ne gândim la provocările importante care ne aşteaptă în domeniul pe care îl va gestiona.
I also think that his professionalism is a good sign is when we think of the great challenges that await us in the field that he will manage.
De asemenea, este de bun augur pentru viitorul pescuitului într-unul dintre cele mai fragile ecosisteme din Europa.
It is also a good sign for the future of fisheries in one of the most sensitive ecosystems in Europe.
Nu este de bun augur faptul că unele state membre nu doresc ca întâlnirea la nivel înalt privind ocuparea forţei de muncă să aibă loc joia aceasta.
It is not good signif some Member States reject the employment summit scheduled for Thursday.
Ideea ca dezbaterile energice să fie înlocuite de schimburi restrânse de păreri nu pare de bun augur pentru instituţiile noastre democratice.
The prospect of a cautious exchange of views instead of passionate debates is not a good sign for our democratic institutions.
Ai venit într-un moment de bun augur.
Votul de astăzi reprezintă o evoluţie esenţială de bun augur.
Ar fi de bun augur să ne reamintim în prezent ce implica acest mandate.
It is Wellif we briefly remember today for what it went in this original mandate.
Dar e o creatură de bun augur.
Roșu nu-i niciodată de bun augur pe planeta asta.
Red is never on this planet Well.
Acest lucru nu este de bun augur pentru mine.
Presupun că acest apel nu este de bun augur.
This call sure doesn’t mean anything Good.
Nu va fi de bun augur pentru tine.
That wouldn't be Well for her.
Acesta-i de bun augur, deoarece aceasta papusa ...
There you still have luck, because for this doll ...
Așa că, domnilor, îmi veți face vorbele de bun augur.
And you, gentlemen, will help me, my word to keep.
Acest răspuns positive este de bun augur pentru viabilitatea şi posibila comercializare a metodologiei şi produselor FEEL.
This positive response is promising for the sustainability and possible commercialization of the "FEEL" methodology and products.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 98. Exact: 98. Elapsed time: 100 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.